วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บุคลากร

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.)

นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์
นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์
นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน
นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ

นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ
นักวิชาการศึกษา
ระดับ ปฏิบัติการ

นางสาววาสนา กรเกตุ
พนักงานราชการ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 1 Average: 5]