วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ภารกิจของกลุ่มงาน

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (วคส.)

           1. แสวงหา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย ทดลองนำร่องเทคนิค วิธีการ และรูปแบบการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรม รวมถึงขยายผลนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับสู่สาธารณะ เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้อย่างทันเหตุการณ์ ตอบสนองนโยบาย สอดรับกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

           2. พัฒนาและจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ  จิตอาสา ให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

           3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ให้มีความเชี่ยวชาญในเชิงนวัตกร

           4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

           5. ติดตามและประเมินผลเชิงลึกในโครงการและนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

           6. ถ่ายทอด เผยแพร่ และส่งต่อนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาที่ประสบผลสำเร็จ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สู่ระบบการศึกษา

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 1 Average: 5]