วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

โครงการ

 รับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕
ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ)
การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
คู่มือโครงงานคุณธรรม กลุ่ม วคส. สนก.
เกมภาพซ่อนหาอาหารดีมีประโยชน์
อิ่มนี้ 2566 ส่งแผนการดำเนินงาน ปี 2567 (แผนหน้าเดียว) เพื่อรับทุนต่อเนื่องเพิ่มเติมจากธนาคารออมสิน
เชิญชวน น้อง ๆ เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2566
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง ” ประจำปี 2565
รู้จัก โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”
    • 1
    • 2