วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมภาพซ่อนหาอาหารดีมีประโยชน์

ชื่อสื่อ : เกมภาพซ่อนหาอาหารดีมีประโยชน์
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เด็กสามารถจําแนกประเภทอาหารที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ได้ถูกต้อง
2. เด็กร่วมสนทนา โต้ตอบร่วมกับเพื่อนและครูเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนอย่างตั้งใจ

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาหารเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเรา เพราะร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต เราต้อง เลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ผัก ผลไม้ นม และน้ําดื่มสะอาด อาหารมีมากมายหลายชนิด อาหารบางชนิดทําให้เกิดประโยชน์ อาหารบางชนิดทําให้เกิดโทษ เราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้ และปลูกฝังให้เด็กรู้จักเลือกกินอาหารให้เหมาะสม โดยการใช้เกมการศึกษาซึ่งนอกจากจะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว เกมภาพซ่อนหา ยังเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ใช้ทักษะการสังเกต พร้อมกับเรียนรู้เรื่องตัวเลขไปด้วย สอดคล้องกับ สุภาวิณี ลายบัว (2559 : 23) ได้ให้ความหมายของเกมการศึกษา ว่า เกมการศึกษา คือกิจกรรมการเล่นที่ช่วยพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กแต่เน้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญา มีกฎ กติกาง่ายๆ ซึ่งเหมาะสมหรับเด็กปฐมวัย และทําให้เด็กได้รับความสนุกสนานจากการเล่น

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]