วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เปิดแผ่นป้ายได้รางวัล

ชื่อสื่อ : เปิดแผ่นป้ายได้รางวัล
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะชนิดของพืชสวนครัวได้
2. แยกแยะประเภทผักสวนครัวตามชนิดการน าไปประกอบอาหารได้ถูกต้อง
3. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของผักสวนครัว

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ผักสวนครัว คือ พืชที่ใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นอาหาร เช่น ล าต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัว
สามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลือก็สามารถน าไปจ าหน่าย เพื่อเป็นรายได้
เสริมให้กับครอบครัว ซึ่งผักสวนครัวก็มีหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น พริก ถั่วงอก ต้นหอม ผักชี คะน้า เป็นต้น

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ประถมศึกษาตอนต้น
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวอาภาพร ทองสว่าง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]