วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกม Good Food 5 “5 หมู่ หนูแยกได้”

ชื่อสื่อ : เกมการศึกษา Good Food 5 “5 หมู่ หนูแยกได้”
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตได้
2. นักเรียนสามารถแยกประเภทอาหารหลัก 5 หมู่ของแต่ละหมู่ได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เกมการศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีความเป็นเลิศในการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และช่วยเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้เรียน นอกจากแนวคิดที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเกมการศึกษาที่ควรพิจารณาดังนี้

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยเกม (Game-Based Learning) เป็นทฤษฎีที่นําเกมมาเป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและความมุ่งหมายในการเรียนรู้ของผู้เรียน การเล่นเกมช่วยให้ผู้เรียนมีสมาธิสั้นน้อยลง และเพิ่มความจําเพื่อทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่เรียนด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นการออกแบบเกมการศึกษาให้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนด้วยตนเอง ให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกทางเลือกและควบคุมกระบวนการเรียนรู้ตามต้องการของตนเอง
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) เป็นการออกแบบเกมการศึกษาให้ผู้เรียนต้องแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเกม โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความรู้ผ่านการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง
4. ทฤษฎีการเรียนรู้ส่วนบุคคล (Individualized Learning) เป็นการออกแบบเกมการศึกษาให้เหมาะสมกับระดับความรู้และสภาพแวดล้อมของผู้เรียนแต่ละคน ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยและตรงใจกับความต้องการของตนเอง
5. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเข้ามาเกี่ยวข้อง (Situated Learning) โดยออกแบบเกมการศึกษาให้สถานการณ์ในเกมเกี่ยวข้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
6. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบควบคู่ (Cooperative Learning) เป็นการออกแบบเกมการศึกษาที่ส่งเสริมการทํางานร่วมกันของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีโอกาสทํางานร่วมกับเพื่อน และแบ่งปันความรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นส่วนรวม

โดยการนําทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเกมการศึกษาเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่เติมเต็มความรู้และสนุกสนาน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นายอนุกูล เอี่ยมสําอาง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]