วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

My good food

ชื่อสื่อ : My good food
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถบอกได้ว่า อาหารเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต และการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์
2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของอาหารในแต่ละหมู่ได้
3. นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องอาหารเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ร่างกายต้องการสารอาหารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอาหาร ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุวิตามิน รวมทั้งน้ําและใยอาหาร แต่ไม่มีอาหารชนิดใดชนิดเดียวที่ให้สารอาหารต่าง ๆ ครบในปริมาณที่ร่างกายต้องการ จึงจําเป็นต้องกินอาหารให้ครบ 5 หมู่และกินแต่ละหมู่ ให้หลากหลายจึงจะได้สารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วนและเพียงพอ ดังนั้นอาหารจึงเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ มนุษย์ต้องได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวศศิพัชร์ ตุ้มทอง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]