วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เกมศึกชิงอาหารหรรษา

ชื่อสื่อ : เกมศึกชิงอาหารหรรษา
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายพลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหารได้
  2. นักเรียนบอกความต้องการพลังงานและเลือกรับประธานอาหารที่เหมาะสมต่อเพศและวัยได้
  3. นักเรียนสามารถสื่อสารและนําความรู้เรื่องพลังงานที่เหมาะสมซึ่งได้รับจากอาหารไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

การใช้พลังงานในการทํากิจกรรมของแต่ละคนแตกต่างกัน การรับประทานอาหารในแต่ละวัน จึงต้องเลือกรับประทานให้ถูกสัดส่วนและในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สารอาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อประกอบด้วยสารอาหารที่ให้พลังงาน ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน และสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ และน้ํา สารอาหารแต่ละชนิดให้พลังงานแตกต่างกัน การรับประทานอาหารมากเกินไป หรือการรับไขมันมากเกินไป ทําให้เกิดโรคอ้วน เราสามารถตรวจสอบว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือไม่ ได้จากการวัดค่าดัชนีมวลกาย

พลังงานในอาหารมักใช้หน่วยเป็น กิโลแคลอรี (kcal) โดยที่
1 กิโลแคลอรี = 1,000 แคลอรี
1 แคลอรี = 4.2 จูล

สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยที่
คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี
คนในแต่ละช่วงอายุต้องการพลังงานแตกต่างกัน เพราะมีสภาพร่างกายและกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น วัยรุ่นอายุ 13-15 ปี ต้องการพลังงานมากกว่าในช่วงอายุ 9-12 ปี เพราะช่วง 13-15 ปีร่างกายมีอัตราการเจริญเติบโตมากกว่ารวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุเท่ากันระหว่างช่วงอายุ 9-71 ปีขึ้นไป ในแต่ละวันเพศชายต้องการพลังงานมากกว่าเพศหญิง เพราะเพศชายมีน้ําหนักตัวมากกว่าเพศหญิง และเพศชายมีกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานมากกว่าเพศหญิง
พลังงานที่ร่างกายต้องการแตกต่างกันไปตามปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. เพศ พบว่าเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุเท่ากัน เพศชายต้องการพลังงานมากกว่าเพศหญิง
  2. อายุ พบว่าตั้งแต่ 0-18 ปี เมื่ออายุมากขึ้นจะต้องการพลังงานมากขึ้น
  3. สภาพร่างกาย สตรีที่กําลังตั้งครรภ์ และสตรีที่กําลังให้นมบุตร ต้องการพลังงานมากกว่าคนปกติ
  4. กิจกรรม คนที่ทํากิจกรรมมากกว่าจะต้องการพลังงานที่มากกว่าด้วย
  5. ลักษณะงานหรืออาชีพ คนที่เป็นกรรมกรหรือใช้แรงงาน ต้องการพลังงานมากกว่าคนที่เป็นนักเขียน

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสุภาวดี นาคเม้า

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]