วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อาหารต้านมะเร็ง

ชื่อสื่อ : เกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง อาหารต้านมะเร็ง
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายอาหารและสารประกอบที่ป้องกันการเป็นโรคมะเร็งได้
  2. นักเรียนสามารถเลือกทานอาหารที่มีสารประกอบที่ป้องกันการเป็นโรคมะเร็งได้
  3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเลือกรับประทานอาหารที่ป้องกันโรคมะเร็งได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ฉลากหวาน มัน เค็ม คือถลากที่แสดงคําพลังงาน น้ําตาล ไขมัน และ ไซเดียม ในหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ เช่น ซอง ถุง กล่องของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น ไดยแสดงอยู่ด้านหน้ําาบรรจุภัณฑ์

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นายสุเมธ ราชประชุม

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]