วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมอาหารดีมีประโยชน์ Good Food For All

ชื่อสื่อ : เกมอาหารดีมีประโยชน์ Good Food For All
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนจากผักและผลไม้
    ปลอดภัยต่อสุขภาพได้
  2. นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้
  3. นักเรียนตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ข้าพเจ้านายวัชรพงศ์ ทัศนบรรจง ครูโรงเรียนเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งพบว่านักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รับประทานผัก ผลไม้ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การจัดการเรียนการสอนด้วยบอร์ดเกมเป็นสื่อการเรียนการสอนเป็นลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจ บอร์ดเกม คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานการเรียนที่สนุกสนาน ความท้าทาย ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความคิดรวบยอดและเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

ดังนั้นข้าพเจ้าได้เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้บอร์ดเกมการศึกษา ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เป็นสื่อการชนิดชนิดหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้การรับประอาหารที่มีประโยชน์ ข้าพเจ้าจึงได้ออกแบบบอร์ดเกมการศึกษา เรื่อง เกมอาหารดีมีประโยชน์ Good Food For All ซึ่งได้แนวคิดมาจากเกมเศรษฐี โดยนักเรียนที่เล่นเกมนี้ จะได้รับภารกิจในการรวบรวมหัวใจ จากการเกี่ยวทรัพยากรที่เป็นเหรียญ และการ์ดจากการเดินในแต่ล่ะช่อง นักเรียนจะได้เรียนรู้ การ์ดของอาหารที่มีประโยชน์ อาหารที่มีโทษต่อร่างกาย การกินอาหารในช่วงแต่ล่ะวัย ซึ่งจะแทรกอยู่ในเนื้อหาของเกมนี้ โดยได้จัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ร่างกายของเรา

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นายวัชรพงศ์ ทัศนบรรจง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]