วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เชฟอาหารเพื่อสุขภาพตัวน้อย

ชื่อสื่อ : เชฟอาหารเพื่อสุขภาพตัวน้อย
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายประโยชน์ของผักและผลไม้ที่ก าหนดให้
  2. วิเคราะห์เลือกผักและผลไม้ที่มีประโยชน์มาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
  3. เห็นความส าคัญของการ

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ในปัจจุบันปัญหาภาวะโภชนาการจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียนจึงต้องมีความรู้ในการวิเคราะห์ภาวะโภชนาการของตนเองเพื่อเลือก รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัย

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพละศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวสิรภัทร วีรวงศ์ไพบูลย์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]