วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

BINGO GAME พืช ผัก ผลไม้ดี มีประโยชน์

ชื่อสื่อ : BINGO GAME พืช ผัก ผลไม้ดี มีประโยชน์
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู
1.เด็กๆรู้จักชื่อพืช ผัก ผลไม้ ที่มีประโยชน์
2.เด็กๆ ให้ความสําคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้
3.เด็กๆ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ในการเลือกซื้ออาหารและรู้คุณประโยชน์ของอาหาร
4.เด็กๆ มีทักษะการสังเกตจากการทํากิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของทักษะการใช้ชีวิตสําหรับเด็กปฐมวัย

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เกมการศึกษาเป็นเกมที่ส่งเสริมการคิดเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางสติปัญญา สังเกตคิดหาเหตุผล มีกฎเกณฑ์กติกาง่าย สนุกสนาน เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ให้เด็กได้เป็นอย่างดี โดยเด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้จึงได้มีการนํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยการเรียนรู้ อาหารดีมีประโยชน์หัวข้อเรื่อง พืช ผักผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย และเพื่อเป็นการปลูกฝังเด็กปฐมวัยให้ตระหนักและรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จึงได้มีการจัดทําเกมการศึกษานี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวอินทิรา สนพิภพ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]