วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

SPY FOOD ใครไม่ใช่อาหารสุขภาพ

ชื่อสื่อ : SPY FOOD ใครไม่ใช่อาหารสุขภาพ
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารได้
  2. ผู้เรียนสามารถจํา แนกหมู่ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารได้
  3. ผู้เรียนสามารถจํา แนกวิตามินในวัตถุดิบของสารอาหารได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
การรับประทานอาหารหลักให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน ที่ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ และแร่ธาตุต่าง ๆ วิตามิน และไขมัน ซึ่งมีความจํา เป็นต่อร่างกาย ดังนั้นการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารหลากหลาย และครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ได้แก่ หมู่ที่ 1 โปรตีน หมู่ที่ 2 คาร์โบไฮเดรต หมู่ที่ 3 เกลือแร่และแร่ธาตุต่าง ๆ หมู่ที่ 4 วิตามิน และหมู่ที่ 5 ไขมัน นอกจากนี้ยังมีวิตามินต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มของสารอินทรีย์ เพื่อทํา ให้ปฏิกิริยาต่าง ๆ ในร่างกายเป็นไปตามปกติ ซึ่งได้รับจากการดูดซึมจากอาหารที่รับประทาน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินดี วิตามินอี วิตามินเค วิตามินซี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินบี 6

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวบุณฑริกาญจน์ ยะไวทย์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]