วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เกมการศึกษา Plant Valley (อาณาจักร พืชผักหรรษา)

ชื่อสื่อ : เกมการศึกษา Plant Valley (อาณาจักร พืชผักหรรษา)
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร Plant-based
  2. นักเรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของรับประทานอาหาร Plant-based ได้
  3. นักเรียนเห็นคุณค่าและสามารถนําความรู้เกี่ยวกับอาหาร Plant-based ไปประยุกต์ใช้เพื่อการบํารุงร่างกาย ป้องกัน และรักษาโรคในสถานการณ์และบริบทอื่น ๆ ได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

Plant-based คือ รูปแบบการบริโภคอาหารที่ประกอบด้วยพืชเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว เเละน้ํามันจากพืช ทั้งนี้ยังสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้แต่ในในปริมาณที่น้อย

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวสาวิกา สวนยศ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]