วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

“ภารกิจพิชิตเมนู”

ชื่อสื่อ : “ภารกิจพิชิตเมนู”
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยได้
2) นักเรียนสามารถจําแนกสารอาหารที่มีอยู่ในเมนูอาหารที่กําหนดได้
3) นักเรียนเห็นความสําคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
จุดเริ่มต้นของการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประเภทเกมการศึกษา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับอาหารสุขภาพจากพืช ผักและผลไม้ ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ผลิตสื่อจึงศึกษาตัวอย่างเกมจากหลากหลายวิชาในรูปแบบเกมต่างๆ พร้อมทั้งตั้งคําถามว่า เราจะผลิตสื่อรูปแบบไหน ออกแบบการเล่นอย่างไรให้สามารถเรียนรู้เรื่องราวในบทเรียนได้อย่างสนุก โดยที่นักเรียนไม่รู้สึกว่ากําลังเรียนหนังสืออยู่ ตัวอย่างเมนูอาหารที่จะนํามาใช้ในเกมจะต้องเป็นอาหารสุขภาพจากพืช ผัก แต่ต้องได้สารอาหารครบถ้วนในแต่ละมื้อ ดังนั้นอาหาร Plant-based Food ซึ่งอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชซึ่งให้โปรตีนสูง เช่น ถั่ว เห็ด สาหร่าย ข้าวโอ๊ต อัลมอนด์ เป็นต้น จึงเป็นวัตถุดิบที่ตอบโจทย์ในการผลิตเกมในครั้งนี้ จึงนําไปสู่กระบวนการสร้างเกมในรูปแบบเกมกระดานที่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนสามารถมีส่วนร่วมได้

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวจารุรัตน์ แก้วรอด

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]