วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมเศรษฐีตะลุยแดนผักผลไม้ 5 สี

ชื่อสื่อ : เกมเศรษฐีตะลุยแดนผักผลไม้ 5 สี
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายเกี่ยวกับผักผลไม้ 5 สีได้ถูกต้อง (K)
  2. จำแนกประเภทสีของผักผลไม้ และบอกประโยชน์ของผักผลไม้ได้ถูกต้อง(P)
  3. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริโภคผักผลไม้ 5 สีและน าความรู้เรื่องผักผลไม้ 5 สีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (A)

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่ท้าทายและสนุกสนาน โดยเกมที่น ามาเป็นสื่อการเรียนรู้นั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีการสอดแทรกเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น การและสร้างกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ การสื่อสารการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบและการเคารพกฎกติกาหรือผลแพ้ชนะอย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกันผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระส าคัญและได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในเกมวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม
ครูผู้สอนจึงจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบเกมเศรษฐี โดยสอดแทรกเนื้อหาความรู้ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการบริโภคผักและผลไม้ นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาผ่านเกม ทำให้เกิดความสนุกสนานและเรียนรู้อย่างมีความหมาย นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้แสดงความกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์และได้รับรู้ทัศนคติของนักเรียน และการทำงานเป็นทีม การอยู่กับกลุ่มเพื่อนช่วยกันทำเกิดความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจะเพิ่มคงมากขึ้น

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาววิภาพร แก้วเนียม

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]