วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

SANDWICH BOX GAME

ชื่อสื่อ : SANDWICH BOX GAME
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  • จับคู่ภาพและสิ่งของที่เหมือนกันได้
  • เรียงลําดับขั้นตอนการทําแซนด์วิชได้
  • สังเกตรายละเอียดภาพย่อยจากภาพรวมได้
  • แสดงสิ่งของตามจํานวนที่กําหนดให้ไม่เกิน 5 ได้
  • ใช้กล้ามเนื้อมือและตาในการหยิบจับสิ่งของ
  • เล่นร่วมกับเพื่อนและทําตามกติกาได้
  • เก็บสื่อและสิ่งของเข้าที่ได้
  • ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขและสนุกสนาน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย คือเด็กที่มีอายุตั้งแต่ปฏิสนธิถึง 6 ปีบริบูรณ์ เรียกได้ว่าเป็นวัยทองของชีวิตเพราะถือเป็นช่วงที่สมองมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วที่สุด และเป็นช่วงวัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเด็กจึงจะมีพื้นฐานที่มั่นคงสํา หรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการในขั้นต่อ ๆ ไป เด็กวัยนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเลียนแบบจากผู้คนรอบตัว เรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือกระทําและปฏิบัติจริงกับสื่อและวัตถุที่เป็นรูปธรรมด้วยตนเอง

เกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกติกาง่าย ๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็น กลุ่มก็ได้ ช่วยให้เด็กสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปร่าง จํานวน ประเภท การให้เด็กเล่นเกมการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เกมการศึกษาที่เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย เช่น เกมจับคู่ เกมเรียงลํา ดับ เกมศึกษารายละเอียดของภาพ เกมแสดงจํานวนตามตัวเลขที่กําหนดให้ ฯลฯ

การเล่นบทบาทสมมติ คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน เป็นการเรียนรู้ที่เด็กเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เรียนโดยผ่านการเล่น ซึ่งในระหว่างการเล่นบททาทสมมติเด็กจะได้พัฒนาทั้งด้านร่างกายจากการขยับ การหยิบจับสิ่งของ ด้านอารมณ์ – จิตใจในการแสดงความรู้สึกนึกคิด ด้านสังคมจากการเล่นกับเพื่อน และด้านสติปัญญาจากการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ครูกําหนดให้

ดังนั้นเกมการศึกษาชุด SANDWICH BOX GAME ซึ่งเป็นสื่อที่บูรณาการเกมการศึกษาเข้ากับการเล่นบทบาทสมมติจึงเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้โดยผ่านการเล่นที่มีกฎกติกาง่าย ๆ เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงกับสื่อที่มีความเป็นรูปธรรม ช่วยพัฒนาการเด็กปฐมวัยครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดความสนุกสนานซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวดาวรัตน์ ตุฬาเพียร

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]