วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

โค้ดเนมส์ (Code name)

ชื่อสื่อ : โค้ดเนมส์ (Code name)
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) นักเรียนออกเสียงคําศัพท์อาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพได้
2) นักเรียนบอกความหมายคําศัพท์ที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพได้
3) นักเรียนจัดหมวดหมู่อาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพได้
4) นักเรียนถาม-ตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
การเรียนรู้คํา ศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยค โครงสร้างในการสนทนา ถาม-ตอบเกี่ยวกับผัก ผลไม้ อาหาร และเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และ ไม่มีประโยชน์ และฝึกภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียน ทํา ให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาสามารถนํา ไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาววงศ์วธู เฮงประเสริฐ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]