วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

Healthy food bingo

ชื่อสื่อ : Healthy food bingo
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้านความรู้(Knowledge : K)
1.1 นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพดีได้
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (Process : P)
2.1 นักเรียนสามารถเสนอแนววิธีการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพ
2.2 นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude : A)
3.1 นักเรียนสามารถตระหนักและเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพของตนเอง

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
การสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงสามารถปฏิบัติได้ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติและการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจะต้องรู้ลักษณะอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง อีกทั้งต้องรู้วิธีปฏิบัติตนตามคําแนะนําเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวปิยธิดา ศรีหมอก

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]