วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บอร์ดเกมอาหารและสารอาหาร

ชื่อสื่อ : บอร์ดเกมอาหารและสารอาหาร
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายอาหารหลัก 5 หมู่ได้ (K)
  2. มีความสนใจใฝ่รู้หรืออยากรู้อยากเห็น (A)
  3. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (A)
  4. ทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A)
  5. สื่อสารและนําความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (P)

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
อาหารหลัก 5 หมู่ มีดังนี้ หมู่ที่ 1 ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ งา และถั่วชนิดต่างๆ หมู่ที่ 2 ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ําตาล เผือก และมัน หมู่ที่ 3 ได้แก่ ผักชนิดต่างๆ หมู่ที่ 4 ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ และหมู่ที่ 5 ได้แก่ เนย น้ํามัน และไขมันจากพืชและสัตว์

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวสุพรทิพย์ ไทรทองคํา

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]