วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ปริศนาผักอะไรเอ่ย

ชื่อสื่อ : ปริศนาผักอะไรเอ่ย
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถบอกชื่อและลักษณะของผักสวนครัวได้
  2. นักเรียนตอบคําตอบเกี่ยวกับผักสวนครัวได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
จากการจัดการเรียนการสอนในขั้นนําเข้าสู้บทเรียนครูจะมีการเล่นเกมผ่านโปรแกรม Kahoot ให้นักเรียนแต่ละคนได้เล่นเกมแข่งขันกันโดยการตอบคําถามที่ครูได้เตรียมไว้ในโปรแกรม Kahoot ใครตอบถูกและตอบได้เร็วที่สุดจะได้คะแนนในข้อนั้นสูงสุดและรวมคะแนนจนถึงข้อสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะ ทําให้นักเรียนสนุกสนานและให้ความสนใจในการเล่นเกม Kahoot จึงได้เลือกโปรแกรม Kahoot มาจัดทําเป็นเกมการศึกษาเพื่อร่วมกิจกรรมประกวดสื่อการเรียนการสอนสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ “Good Food For All กินดี – อยู่ดี” ในครั้งนี้

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นายจตุพร ฉิมมาแก้ว

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]