วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

“เกมอาหารที่ทาน ปริมาณแคลอรี”

ชื่อสื่อ : “เกมอาหารที่ทาน ปริมาณแคลอรี”
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) นักเรียนสามารถบอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหาร ให้ได้สารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะสม กับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพได้
2) นักเรียนสามารถตระหนักถึงความสําคัญของสารอาหาร โดยการ เลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ในสัดส่วนที่เหมาะกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
การผลิตสื่อการเรียนการสอน ประเภทเกมการศึกษา ให้มีความสร้างสรรค์และน่าสนใจนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น รูปแบบของสื่อ เนื้อหาสาระ เป็นต้น เนื่องจากเนื้อหาสาระของโครงการเกี่ยวข้องกับอาหารการกิน ประกอบกับผู้เข้าประกวดเป็นครูประจําชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยโรงเรียน ครู และนักเรียน มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือเทคโนโลยีดังนั้นผู้เข้าประกวดจึงเลือกจัดทําเกมการศึกษาในรูปแบบสื่อดิจิทัล และใช้เรื่อง สารอาหารและปริมาณพลังงาน เป็นเนื้อหาสาระ เพราะเป็นเนื้อหาสาระที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะได้เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์อีกทั้งผู้เข้าประกวดได้นําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบ ZOOM) มาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อ ได้แก่ โปรแกรมสําหรับสร้าง Interactive VDO ที่ชื่อว่า Adventr ซึ่งสื่อที่ผลิตจากโปรแกรมดังกล่าวสามารถเล่นได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โดยตัวเกมเป็นการให้ผู้เล่นเลือกรายการอาหารที่รับประทานใน 1 วัน ให้เหมาะสมกับพลังงานที่ร่างกายควรได้รับ

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นายวิทยา ชุดทอง

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]