วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

วิดิโอ กินดีๆไม่มีภัย

ชื่อสื่อ : วิดิโอ กินดีๆไม่มีภัย
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
เลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ปัจจุบันการริโภคอาหารมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ พืช รวมถึงการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตและกําจัดแมลงและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและด้านอื่นเป็นวงกว้าง อาทิ การแพทย์ที่ต้องพบผู้ป่วยจากโรคหลากหลายอันเนื่องมาจากการบริโภคตามใจปากและการฝืนธรรมชาติของพืชพรรณให้ออกดอกออกผลนอกฤดูกาลสื่อการเรียนรู้ “กินดีๆไม่มีภัย” เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ด้านการเลือกบริโภคในแง่หนึ่ง เพื่อระมัดระวังผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย โดยได้นําความรู้ในเรื่อง สัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ควรรู้ในการกํากับผักผลไม้ตามท้องตลาดที่เรานั้นไม่อาจรู้ได้ว่ามีการใช้สารเคมีมากน้อยเพียงใด
ดังนั้น จึงเกิดสื่อการเรียนรู้นี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักตั้งแต่วัยเยาว์ เป็นการรักษาสุขภาพตนเองได้จากการสังเกตและการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ใดๆ บริโภคด้วยความยินยอมของตน

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวเพ็ญนภา ทุมมี

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]