วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

กินดีอยู่ดีชีวีมีสุข (good time)

ชื่อสื่อ : กินดีอยู่ดีชีวีมีสุข (good time)
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เราทุกคนต้องรับประทานอาหาร
2. รับประทานอาหารช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
3. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

  • หมู่ที่ 1โปรตีน
  • หมู่ที่ 2คาร์โบไฮเดรต
  • หมู่ที่ 3วิตามิน
  • หมู่ที่ 4เกลือแร่
  • หมู่ที่ 5ไขมัน

4. วิธีการประกอบอาหาร
ต้ม – ทอด – ผัด

5. การรับประทานอาหารอย่างถูกวิธี

  • มีมารยาทในการรับประทานอาหาร
  • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เป็นกิจกรรมที่ผู้สอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ด้วยเทคโนโลยีนำผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง (Active Learning) เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ เรื่อง กินดีอยู่ดี ชีวีมีสุข (goodtime)จะเห็นได้ว่า ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้อิสระของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นและสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น และเตรียมนักเรียนให้พร้อม สำหรับการเป็นพลเมืองดิจิทัลในอนาคต และครูผู้สอนยังสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้มากขึ้น ท าให้การจัดการและการบริหารสารสนเทศเป็นระบบ ง่ายต่อการจัดเก็บ สะดวกในการประเมินเพราะการใช้เทคโนโลยีมุ่งให้ผู้เรียนประเมินตนเองได้อีกด้วย

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวภัคสกร ก้อนคำ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]