วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” สำหรับศึกษานิเทศก์

🚩สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สพฐ. ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” สำหรับศึกษานิเทศก์ ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7- 9 มกราคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สนก. ผู้แทนเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีและพระอาจารย์วชิระ สุปภาโส พระวิทยากรจากวัดเทวีวรญาติ นำสวดบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกันนี้ คณะผู้แทนศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคมและนางสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอาศรมศิลป์ ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ คณะทำงาน และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

♦️การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นศึกษานิเทศก์ จาก 18 ภาคสงฆ์ จำนวน 80 คน ได้รับความรู้ เทคนิค วิธีการการเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม เพื่อนำไปขยายผลสู่เครือข่ายศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขยายผลสู่โรงเรียนในความรับผิดชอบด้วยกระบวนการของการโค้ชโครงงานคุณธรรมผ่านหลักธรรมอริยสัจ 4 ส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

🔺ในส่วนพิธีปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยการมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้ง กล่าวให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในการเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับสังคมที่ดีต่อไป

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]