วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

สพฐ. จัดประชุมตัดสินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตัดสินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโครงงานคุณธรรมระดับประเทศที่มีคุณภาพ ได้ผลงานที่มีความโดดเด่น และสามารถเผยแพร่ผลงานให้โรงเรียนอื่นนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มีโครงงานคุณธรรมที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 1,608 โครงงาน ได้แก่ โครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา จำนวน 930 โครงงาน และโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 678 โครงงาน โดยคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำโครงงานคุณธรรม พระอาจารย์ นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงงานคุณธรรม เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติ ค่านิยมในการสื่อสารความดี มีคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งประเด็นที่ผู้เรียนเลือกทำโครงงานนั้น เกิดขึ้นจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยความเพียรพยายาม อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานานพอสมควร ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการนําไปสู่การแก้ปัญหา และส่งเสริม บ่มเพาะความดีอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบและได้ขยายการมีส่วนร่วมไปสู่บุคคลต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้น้อมนําแนวพระราชดําริ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จึงส่งผลให้สถานศึกษาได้นําองค์ความรู้ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระวิชา

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 1 Average: 5]