วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมจับคู่ภาพผักกับเงาของผัก

ชื่อสื่อ : เกมจับคู่ภาพผักกับเงาของผัก
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถจับคู่ภาพผักกับเงาของผักได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถอธิบายสื่อความหมายภาพหผักกับเงาของผักได้อย่างถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถใช้กล้ามเนื้อมือในการบังคับการหมุนฝาขวดน้ําได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย เป็นช่วงวัยที่ผู้เรียนมีช่วงความสนใจที่สั้นประมาณ 5-10 นาที ทําให้การจัดกิจกรรมที่ครูเน้นการบรรยายหรือการอภิปรายไม่ค่อยได้ประสิทธิผลและไม่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเน้นจัดในรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ดีก็คือสื่อการสอน การที่ครูมีการจัดทําสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนจะทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากที่จะเรียนรู้และสามารถทํากิจกรรมที่ครูจัดให้ได้ด้วยตนเอง
ดังนี้ จึงได้แก้ปัญหาโดยสร้างสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้ที่หาง่ายและปลอดภัย เกมจับคู่ภาพกับเงา ที่ครูจัดทําขึ้นจึงมีความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจแล้ว ผู้เรียนยังสามารถจับคู่ภาพกับเงาได้ถูกต้อง สามารถบอกความเหมือนและความต่างได้ทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กอีกด้วย

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสุกัญญา สังข์แก้ว

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]