วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เกมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ 5 สี

ชื่อสื่อ : เกมมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องผักผลไม้ 5 สี
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
เกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องผักผลไม้ 5 สี ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมบทเรียนตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ บอกประโยชน์ของผักผลไม้ได้อย่างถูกต้อง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ได้แก่ นักเรียนหลังจากเรียนรู้เกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องผักผลไม้ 5 สี แล้ว นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติตนในการรับประทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องผักผลไม้ 5 สี เป็นสื่อการสอนที่มีความน่าสนใจ จะเห็นได้จากเด็กในปัจจุบัน จะสนใจการเล่นเกมมากขึ้น จะไม่ค่อยสนใจในการเรียนเท่าที่ควร เราจึงต้องจัดทําสื่อการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาในการบริโภคผักผลไม้ 5 สี การสอดแทรกเนื้อหาในรับประทานผักผลไม้ของเด็กในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าผ่านการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่นเกมศึกษา จะทําให้นักเรียนมีความสนใจ ผู้จัดทําจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาเกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องผักผลไม้ 5 สีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริโภคผักผลไม้ 5 สีและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียน อีกทั้งยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถนําเสนอเนื้อหาการบริโภคผักผลไม้ 5 สีและเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ และอธิบาย การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย กลุ่มวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาอีกด้วย

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นายสุชาติ คําพร

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]