วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

พิธี “มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3

“ครูโอ๊ะ” นมัสการ “พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.” ในพิธี “มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3 พร้อมมอบโล่พระราชทาน โล่ประทาน การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจร และ สพฐ. แนะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ยึดหลักมีศีล สมาธิ ใช้ปัญญา พินิจ พิเคราะห์ พิจารณา แยกแยะ และทำในสิ่งดีงาม

เมื่อวันจันทร์​ ที่​ 4​ เมษายน​ 2565 นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และถวายสักการะ​ในพิธี “มหาจุฬา สมัชชาวิถีพุทธ” ครั้งที่ 3 พิธีมอบโล่พระราชทาน โล่ประทาน การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 (5th MCU Contest) ซึ่งมีพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.เป็นประธาน พร้อมกันนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร ) กับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การประชุมภาคีสถานศึกษาวิถีพุทธ และการอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารหอประชุม ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มจร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ​ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานในพิธี​จุดธูปเทียน​นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ถวายสักการะ พระศรีธรรมภาณี ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร กล่าวถวายรายงาน และมี พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร พระสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน ผู้เข้ารับรางวัล ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า นมัสการ พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร พระสงฆ์สมณศักดิ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง วันนี้ครูโอ๊ะ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบโล่พระราชทาน โล่ประทาน​ ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพุทธศาสนา และโล่รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ตลอดจนได้รับเกียรติให้เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง มจร กับ สพฐ. ในครั้งนี้ ครูโอ๊ะ ในนามของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอแสดงความยินดี กับทุกโรงเรียนและทุกท่านที่ได้พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาแบบแนววิถีพุทธ และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน

ครูโอ๊ะได้เห็นถึงความตั้งใจของท่าน เลขาธิการ กพฐ. ที่เป็นผู้นำในฐานะที่เป็นข้าราชการกำกับดูแลงานโดยตรงของ สพฐ. ซึ่งท่าน เลขาธิการ กพฐ. ได้สะท้อนความคิดที่เป็นเด็กอยู่ชนบท ทั้งยังยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นความจำเป็น และเป็นความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเรา เริ่มตั้งแต่ความเข้มแข็งในครอบครัวและในหลักของบวรที่จะทำให้สังคมนั้นได้เริ่มความแข็งแกร่งและมั่นคงตั้งแต่รากหญ้าโดยมีกลไกของการศึกษาเป็นความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศก็ดี ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโกก็ดี ทั้งนี้ทุกๆรางวัลที่นักเรียนทุกคนได้รับ จะเป็นสิ่งที่ต้องทำให้พวกเราทุกคน ได้รักษามาตรฐานและจะทำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งครูและนักเรียนทุกคนต้องช่วยกัน โดยต้องมีหลักแห่งความรับผิดชอบ และมีหัวใจที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

“หากเราสามารถดำรงชีวิตด้วยหลักไตรสิกขา มีศีล สมาธิ​ปัญญา​ เมื่อมีศีลแล้วก็จะไม่ทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับสังคม ไม่ทำความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติ และเมื่อมีศีลก็จะมีสมาธิ ซึ่งสมาธิ จะทำให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ สามารถทำงานหรือประกอบภารกิจ โดยเฉพาะนักเรียนสามารถจะเรียนได้ดีและสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นในการเป็นชีวิตมนุษย์ คือหลักของการใช้ปัญญาในการพินิจ พิเคราะห์ พิจารณา ที่จะแยกแยะและทำในสิ่งที่ดีงาม โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ครู เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกท่านจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมให้กับลูกๆของท่านเองในครอบครัว ให้กับลูกๆนักเรียนที่ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง วันนี้ถือเป็นวันมงคลที่ทุกคนได้รับพรอันประเสริฐ ได้รับสิ่งที่เป็นภูมิรู้ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุญของชาว ศธ.ที่ได้ มจร เป็นสถาบันการศึกษาทางสงฆ์ ที่เข้ามาหยิบยื่นช่วยเหลือสังคม

ครูโอ๊ะขอขอบคุณ มจร จากหัวใจ ทั้งยังขอตั้งปณิธานซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักศึกษาที่ มจร ทั้งยังได้รับโอกาสและความเมตตาในการสัมภาษณ์ ท่าน อธิการบดี มจร ที่กรุณาเป็นคีย์แมนสำคัญที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ทำให้ได้ค้นพบและพิสูจน์ด้วยตัวเองว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนามากมาย แต่ไตรสิกขา คือ หลักของการดำเนินชีวิตที่จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุด และในการทำวิจัยก็ได้เลือกหลักธรรม อิทธิบาทธรรม​ อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ซึ่งจะเป็นหลักธรรมสู่ความสำเร็จ และมีหลักของไตรสิกขา ซึ่ง มจร คือมหาวิทยาลัยที่ทรงเกียรติ ที่บูรณาการสหวิทยาการกับหลักพุทธธรรมอันจะเป็นแนวทางที่ทำให้คนไทยและคนทั่วโลก สามารถดำเนินชีวิตไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสนี้ขอน้อมกราบในความเมตตา ของท่านอธิการบดี มจร ความเมตตาของคณาจารย์ทุกท่าน ขอให้กำลังใจและชื่นชม ทุกท่าน ทุกโรงเรียน รวมไปถึง ลูกๆทุกคน ที่ได้รับรางวัล ขอให้ทุกท่านเดินทางสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ แคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง และมุ่งมั่นทำความดี มุ่งมั่นในการมีพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจของทุกคน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อจรรโลงครอบครัว โรงเรียนที่รัก สังคมที่อยู่ และประเทศชาติให้ยั่งยืนถาวรต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

พระศรีธรรมภาณี ,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร กล่าวถวายรายงานตอนหนึ่งใจความว่า มจร​ โดยสํานักงานพระสอนศีลธรรม และ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกันดําเนินการคัดเลือก และประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อยกย่องประกาศเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่ 12 และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 โดยมีโรงเรียนวิถีพุทธผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่ 12 จํานวน 243 โรง และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่​ 4 จํานวน 43 โรง นอกจากนี้ยังมีส่วนหนึ่งที่ มจร ร่วมกับ สพฐ. และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)​ จัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 5 โดยมี กิจกรรมการประกวด 5 รายการ ประกอบด้วย 1.การสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ ประเภททีม 10 คน 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อค้นหา Best Practice ทีมที่ดีที่สุดในแต่ละระดับ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.การกล่าวคําอาราธนาและคําถวายทานในพุทธศาสนพิธี ประเภททีม 10 คน 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อค้นหา Best Practice ในแต่ละระดับ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

3.การบรรยายธรรม ประเภททีม 3 คน 2 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อค้นหา Best Practice ในแต่ละระดับ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4.การถกวาที (วาจาสุภาษิต) ประเภททีม 4 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อค้นหา Best Practice เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี และ5.โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ประเภททีม 5 คน 3 ระดับ ได้แก่​ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อค้นหา Best Practice ในแต่ละระดับ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธที่พระสอนศีลธรรม นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันสรรค์สร้างผลงานจากความสามารถทางพระพุทธศาสนา โดยมีกระบวนการดําเนินการรอบคัดเลือกระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ 18 ภาค และระดับประเทศ เพื่อค้นหาต้นแบบที่ดีที่สุดใน แต่ละกิจกรรม (The Best Practice) โดยที่ทุก ๆ กิจกรรมใช้กระบวนผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งระบบ โดยทราบผลการประกวด และประกาศเผยแพร่ให้สาธารณะจนทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว เกล้าฯ ขอกราบขออนุญาตพระเดชพระคุณ ได้โปรดเมตตา ให้ท่าน รมช.ศึกษาธิการ เป็นผู้แทนพระองค์มอบโล่รางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

และต่อจากนั้นขอเมตตาพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตามอบ โล่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํารุ่นที่ 12 เป็นลําดับสืบต่อไป

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]