วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

พิชิตด่านสร้างเสริมสุขภาพ (Food and Nutrition) เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม Scratch game

ชื่อสื่อ : พิชิตด่านสร้างเสริมสุขภาพ (Food and Nutrition) เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม Scratch game
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้ :
1) ผู้เรียนสามารถแปลความและตีความจากguessing / context clue (ต 1.1 ม.3/4)
2) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีความกระตือรือร้นและสนุกสนาน ในการเรียน มีความพร้อม ตั้งใจ กล้าแสดงความคิดเห็น และเรียนอย่างมีความสุข
3) สร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับการเตรียมพลเมืองในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่กําลังมาถึง
4) ผู้เรียนมีทักษะการฟังสามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คําแนะนํา และคําชี้แจง Scratch game เกมการศึกษารูปแบบออนไลน์(ต 1.1 ม. 3/1)
5) ผู้เรียนสามารถบอกทางแยกประเภทโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่และเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับ Food and Nutrition
แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวศิริกัญญา ศิริสุทธารมย์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง