วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกม Blooket การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ชื่อสื่อ : เกม Blooket การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล (ท 1.1 ม.4-6/3)
2.วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล (ท 1.1 ม.4-6/5)

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ปัจจุบันคนไทยไม่ค่อยนิยมอ่านหนังสือ หรือ อ่านหนังสือน้อย จากผลการคัดกรองการอ่านเขียน ของสถาบันภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มักไม่อ่านข้อคําถามที่บทความมีเนื้อหายาวอาจเพราะไม่น่าสนใจ และตัวหนังสือที่ค่อนข้างมาก จึงทําให้ผลการทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จํานวน 95 คน ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้
– ระดับคุณภาพ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 0
– ระดับคุณภาพ ดี คิดเป็นร้อยละ 33.68
– ระดับคุณภาพ พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 63.16
– ระดับคุณภาพ ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 3.16
จะเห็นได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับ พอใช้ ดิฉันจึงอยากสร้างเกมที่มีความน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักในการอ่านเพื่อฝึกการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์ ดังนั้นดิฉันจึงเลือกบทอ่านที่มีการนําเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ สวยงาม และเนื้อหามีความทันสมัย สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน บทอ่านที่เลือก จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตามเหตุการณ์ของสังคมในปัจจุบันที่หันมากสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น โดยมีการนําเสนอผ่านอินโฟกราฟฟิกที่สวยงาม ให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์ วิจารณ์ผ่านการเล่นเกม

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิยะพร้าว

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]