วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บอร์ดเกมออนไลน์อาหารดีมีประโยชน์ โดยใช้ QuizWhizzer

https://www.youtube.com/watch?v=qakZQQc3IgE

ชื่อสื่อ : บอร์ดเกมออนไลน์อาหารดีมีประโยชน์ โดยใช้ QuizWhizzer
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1) นักเรียนสามารถระบุสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานได้ (K)
2) นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานได้ (K)
3) นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ (P)
4) นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน และมีความรับผิดชอบ (A)

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
สารอาหาร
สารอาหารที่อยู่ในอาหารมี 6 ประเภท ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ํา อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารประเภทเดียวอาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่า 1 ประเภท สารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ส่วนเกลือแร่ วิตามิน และน้ํา เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่ช่วยให้ร่างกายทํางานได้เป็นปกติ
การรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามเพศและวัย และมีสุขภาพดี จําเป็นต้องรับประทานให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศ และวัย รวมทั้งต้องคํานึงถึงชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนในอาหารเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้QuizWhizzer
เป็นการสอนโดยใช้บอร์ดเกมแบบออนไลน์ที่ครูสามารถออกแบบบอร์ดเกมแบบง่ายๆ ซึ่งครูสามารถออกข้อคําถาม โดยสามารถแทรกรูปภาพ แทรกวิดีโอในการประกอบการถามของครูโดยคําถามแต่ละคําถามสามารถให้คะแนนได้แตกต่างกันได้สามารถแจ้งเวลาในการทําแบบทดสอบของเด็กแต่ละคนในกรณีจับเวลา และออกข้อสอบได้หลายรูปแบบ เมื่อออกแบบเกมเป็นที่เรียบร้อย ครูสามารถเปิดเว็ปไซต์แล้วเริ่มเกมโดยจะมี Access code ให้นักเรียนกรอก ซึ่งนักเรียนต้องมีสมาร์ทโฟนและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเข้า quizwhizzer.com/play แล้วกรอก Access code เมื่อกรอกเสร็จระบบจะให้นักเรียนกรอกชื่อที่จะเล่น เมื่อนักเรียนตอบคําถามทุกข้อทุกคนแล้ว ครูสามารถดูรายงานผลของนักเรียนรายบุคคลว่าใครตอบถูกข้อไหน ตอบผิดข้อไหนบ้าง และสามารถช่วยให้เราทราบว่าข้อคําถามมีความยากง่ายอย่างไร โดยครูสามารถนําไปใช้กับทุกสาระการเรียนรู้ได้หรือเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียน เสียงสะท้อนจากนักเรียน เมื่อนักเรียนได้เล่นได้ลงมือทํานักเรียนเกิดความสนุกไม่เครียด มีแรงกระตุ้น มีรายงานผลว่าได้คะแนนเท่าไหร่ ผิดถูกข้อใดบ้าง และระบบของ QuizWhizzer จะกําหนดผู้ชนะด้วย ครูสามารถให้รางวัลแก่ผู้ชนะเพื่อเสริมแรงได้และนักเรียนยังสนุกกับการตอบคําถามอีกด้วย

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาววิลาสิณี ชนะธร
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 1 Average: 5]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง