วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เกมเปิดแผ่นป้าย อาหารกับโรคมะเร็ง

https://youtu.be/mbjR0M3pvbA

ชื่อสื่อ : เกมเปิดแผ่นป้าย อาหารกับโรคมะเร็ง
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถบอกค่าความจริงของประพจน์ที่กําหนดให้ได้
2. นักเรียนสามารถเขียนประโยคหรือข้อความที่เป็นประพจน์ได้
3. นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องอาหารกับโรคมะเร็งไปประยุกต์ใช้ในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟต์ปิ้งย่างกลายเป็นมื้อพิเศษที่นักเรียนหลาย ๆ คนชื่นชอบ สังเกตจากการไปกินหมูกระทะในวันเกิด หรือในโอกาสฉลองปิดเทอมกับเพื่อน ๆ เนื่องจากเมนูบุฟเฟต์เหล่านี้เป็นมื้อจัดหนักที่นักเรียนสามารถกินได้อย่างเต็มที่ นั่งเล่นพูดคุยสังสรรค์กับเพื่อนๆ ได้ยาวๆ นักเรียนอาจจะไม่รู้ว่าการกินปิ้งย่างบ่อย ๆ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ผู้ผลิตสื่อจึงสนใจที่จะสร้างสื่อการสอน ประเภทเกมการศึกษา “เกมเปิดแผ่นป้าย อาหารกับโรคมะเร็ง” โดยใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ประพจน์ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประพจน์ หมายถึง ประโยคหรือข้อความที่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่บอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และเรียกการเป็น “จริง” หรือ “เท็จ” ของแต่ละประพจน์วา “ค่าความจริงของประพจน์” โดยค่าความจริงที่มีค่าเป็นจริง (True) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ T และค่าความจริงที่มีค่าเป็นเท็จ (False) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ F ตัวอย่างของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง เช่น “อาหารกับโรคมะเร็งมีความเกี่ยวโยงกัน”
ผู้ผลิตสื่อเลือกใช้โปรแกรม PowerPoint ในการสร้างเกมเปิดแผ่นป้าย โดยใต้แผ่นป้ายแต่ละอันจะมีข้อความจากบทความเรื่องอาหารกับโรคมะเร็ง ของ พ.ญ. ภารณี เอื้อทวีเกียรติสอดแทรกอยู่เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องแข่งกันวิเคราะห์ว่าข้อความที่ปรากฎอยู่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นจริง หรือเป็นเท็จ หรือไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเท็จกิจกรรมนี้จะนํานักเรียนไปรู้จักกับคําว่า “ประพจน์” ด้วยตนเอง ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเข้าใจในเนื้อหาทางคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวขวัญ กระภูฤทธิ์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]