วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เชิญชวน น้อง ๆ เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”

สพฐ. ได้ดำเนินโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ร่วมกับธนาคารออมสินมาแล้วจำนวน 3 รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน โดยธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามาแล้ว จำนวน 408 โรงเรียน
ในการนี้ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เกิดการรับรู้ เข้าใจที่มาและความสำคัญของโครงการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถและส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำผลงานมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ต่อไป

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 2 Average: 4.5]