วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมตีตุ่นมหาสนุกประโยชน์ของพืชผักผลไม้ ๕ สี

https://youtu.be/qpwwpro5nEg

ชื่อสื่อ : เกมตีตุ่นมหาสนุกประโยชน์ของพืชผักผลไม้ ๕ สี
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔- ๖ มีความรู้คุณประโยชน์ของผักผลไม้ ๕ สี ที่อุดมคุณประโยชน์หลากหลาย รวมถึงปริมาณผักผลไม้ที่ควรบริโภคต่อวัน เพื่อเป็นหลักในการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
๒. นักเรียนสามารถจําแนกพืชผักผลไม้ไม้ ๕ สีได้ถูกต้อง
๓. นักเรียนเห็นคุณค่าของพืชผักผลไม้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอนตุ่นมหาสนุก ประโยชน์ของพืชผักผลไม้ ๕ สีสื่อ
ประเภทเกมการศึกษา เป็นสื่อดิจิทัลการเรียนรู้ช่วยจัด และเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่าง หลากหลาย และน่าสนใจ ทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ได้ฝึกทักษะ และการปฏิบัติอันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ผู้สอน ตั้งไว้ อีกทั้งสื่อการเรียนรู้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน เนื่องจากสื่อการเรียนรู้
ดังนั้น ตุ่นมหาสนุก ประโยชน์ของพืชผักผลไม้ ๕ สีเป็นเกมที่ช่วยทําให้บทบาทของผู้สอนเปลี่ยนไปจากการเป็นผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้อํานวยความสะดวก ในการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน จึงทําให้บรรยากาศการเรียนรู้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และไม่น่าเบื่อ อันส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพทั้งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : ทั่วไป
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวสรวีย์ ทองคำ
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 1 Average: 5]