วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

WebQuest : it’s about the vegetable บทเรียนแสวงรู้เรื่องสุขภาพดีเพราะกินผัก

https://youtu.be/96Hlfxpjiqg

ชื่อสื่อ : WebQuest : it’s about the vegetable บทเรียนแสวงรู้เรื่องสุขภาพดีเพราะกินผัก
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.นักเรียนเรียนเข้าใจคําศัพท์และบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผักและอาหารเพื่อสุขภาพ
2.นักเรียนฝึกทักษะใช้ภาษาอังกฤษสืบค้นข้อมูลสื่อผ่านสื่อเทคโนโลยี
3.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
You are what you eat : คุณเป็นอย่างที่คุณกิน หรืออีกนัยหนึ่ง สุขภาพของเราจะดีหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับอาหารที่เรากิน รวมทั้งปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเจ็บป็วยหรือโรคหลายโรค เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด เส้นเลือดสมอง มะเร็ง โรคไต ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นโรคที่มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก “การกินที่ไม่ถูกต้อง” ดังนั้น พฤติกรรม “การกินอาหาร” ในวิถีประจําวันของแต่ละคน ย่อมเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้าม หรือทําเพียงแค่ “กินให้หายหิว” หรือ “กินตามใจปาก” ซึ่งถ้ามีพฤติกรรมที่คุ้นชินอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนเดินไปสู่เส้นทางความเจ็บป็วยจากการเป็นโรคใดโรคหนึ่ง เมื่อนั้นก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมาดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้น และมีข้อจํากัดในการใช้ชีวิตมากมายโดยที่เราไม่พึงใจอย่างแน่นอน
พืชผักและผลไม้ เป็นแหล่งสําคัญของวิตามินและแร่ธาตุ รวมทั้งสารอื่นๆ เช่น สารแอนติออกซิแดนท์ที่ ช่วยไม่ให้อนุมูลอิสระทําลายเนื้อเยื่อและผนังเซลล์ ช่วยชะลอการเสื่อมสลายของเซลล์ ทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ดูสดใส ไม่แก่เกินวัย นอกจากนี้ใยอาหารที่ได้จากการกินผักและผลไม้ยังช่วยในการขับถ่าย พร้อมนํา
โคเลสเตอรอลและสารพิษที่ก่อโรคมะเร็งบางชนิดออกจากร่างกาย ทําให้ลดการสะสมของสารเหล่านั้น ผักและผลไม้หลายอย่างให้พลังงานต่ํา ดังนั้นหากกินให้หลากหลายและเป็นประจําจะไม่ทําให้เกิดโรคอ้วน และไขมันอุดตันในเส้นเลือด
เว็บเควสท( (WebQuest) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานครูหรือผู้สอนไม่ได้ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนแต่ฝ็ายเดียว แต่ครูหรือผู้สอนจะทําหน้าที่เป็นผู้จัดกลุ่ม เรียบเรียงและลําดับความรู้ต่างๆ ให้อํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการเข้าถึงความรู้นั้นๆ อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน โดยใช้ปrญหาเป็นฐาน เป็นเว็บที่มีการออกแบบให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีลักษณะการเรียนแบบสืบสอบ (Inquiry-Oriented) กล่าวคือ เปNดโอกาสให้ผู้เรียนได้ความรู้จากการค้นคว้าด้วยตัวเองจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตที่จัดเตรียมไว้ในเว็บเควสท์ตามขั้นตอนที่กําหนด และมีลักษณะสําคัญคือ เว็บเควสท์แสดงเพียงโครงร่างเนื้อหา เป็นกรอบของความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาไม่ได้นําเอาของเนื้อหาในการเรียนใส่ลงไปในบทเรียน
การสอนแบบบูรณาการ (CLIL) บูรณาการ หมายถึงการทําให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะขยายความเพิ่มเติมได้อีกว่าหมายถึงการทําให้หน่วยย่อย ๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันเข้ามาร่วมทําหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียว ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง ( พระเทพเวที 2531 : 24 )
บูรณาการ หมายถึงการนําเอาศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ ( Integrated Curriculum )คือหลักสูตรที่นําเอาเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกันทําให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป เช่นเดียวกัน การเรียนการสอนที่ดําเนินการด้วยวิธีบูรณาการเราเรียกว่า การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ( Integrated Instruction ) คือ
เน้นที่องค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นที่การเรียนของผู้เรียนเป็นสําคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู(สุวิทย์ มูลคํา และคณะ : 2543 )

ระดับชั้น : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ
ประเภทสื่อ : สื่อดิจิทัล
ผู้พัฒนาสื่อ : นายพรประเสริฐ บางหลวง
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]
เรื่องที่เกี่ยวข้อง