วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมส์ DOMINOES อาหารหลัก 5 หมู่

https://www.youtube.com/watch?v=PnKK1X9dbdI&t=2s

ชื่อสื่อ : เกมส์ DOMINOES อาหารหลัก 5 หมู่
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบันยังประสบกับปัญหาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงต้องมีจัดหาเทคนิค วิธีการ หรือการใช้สื่อนวัตกรรมมาใช้เสริมในกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ทําให้การสอนประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค์ ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงได้แก้ปัญหาโดยสร้างเกมส์การศึกษา โดมิโน อาหารหลัก ๕ หมู่ ขึ้นเพื่อนําไปสอนเสริมเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนักเรียนจะได้ทบทวน ทําความเข้าใจเพิ่มขึ้น ในสิ่งที่เรียนรู้ไป ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวดวงสุดา มูลพงษ์
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]