วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

คำนามตามสั่ง

https://youtu.be/1EeAdg-K934

ชื่อสื่อ : คำนามตามสั่ง
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.รู้ความหมายของคํานามแต่ละชนิด K
2.รู้ประโยชน์ของผัก ผลไม้ K
3.จําแนกชนิดของคํานามแต่ละชนิดได้P
4.นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ A

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ได้แรงบันดาลใจจากนักเรียนที่ชอบสั่งอาหารผ่านแอพพิเคชั่นต่างๆ นักเรียนจะตื่นเต้นมาก เมื่อเป็นคนเลือกอาหารซึ่งอาหารที่นักเรียนเลือกส่วนมากจะเป็นขนมกินเล่นรวมไปถึงน้ําอัดลม บ่อยครั้งที่ครูต้องตรวจสอบว่าสิ่งที่นักเรียนสั่งคืออะไรทําให้เกิดความคิดในการสร้างเกมคํานามต่างสั่ง โดยให้นักเรียนสมมุติเป็นพนักงานที่ต้องรับคําสั่งซื้อและจัดหาของให้ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ โดยต้องคิด วิเคราะห์ให้ดีก่อนจะหยิบใส่ตะกร้า เพื่อให้ลูกค้าได้ของตรง ตรงตามที่สั่ง รวมถึงสิ่งที่สั่งยังมีประโยชน์ด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการวิเคราะห์ของที่จะเลือกสั่ง
แนวคิดในการนําเกมคํานามตามสั่งมาใช้เนื่องจากปัจจุบันมีแอพพิเคชั่นการสั่งอาหารที่หลากหลายมากมายและนักเรียนจะชอบเมื่อเขาได้สั่งอาหารผ่านแอพพิเคชั่นต่างๆ เหล่านั้น และอาหารที่นักเรียนสั่งส่วนมากจะเป็นขนมกินเล่นรวมไปถึงน้ําอัดลมซึ่งเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกาย บ่อยครั้งที่ครูต้องตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนสั่งว่ามีประโยชน์มากน้อยเพียงใด รวมถึงอธิบายถึงโทษและประโยชน์ของอาหารที่เลือกครูจึงนําเอากระบวนการทํางานของแอพพิเคชั่นสั่งอาหารมาเป็นเกมและวางตัวสินค้าที่นักเรียนต้องหยิบเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คือผัก ผลไม้ให้ผู้เรียนใช้บทบาทสมมติเป็นพนักงานที่รับ คําสั่ง ซึ่งนักเรียนจะเข้าใจบริบทของเกมได้ดีเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัว
ในเนื้อหาวิชาภาษาไทยคํานามเป็นพื้นฐานของการสร้างประโยค และเขียนเรื่องรวมไปถึงการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เป็นองค์ประกอบหลักของวิชาภาษาไทย ครูจึงได้รวมเอาแนวคิดและปัญหาต่างๆ เข้าด้วยกันทําให้ผู้เรียนจะเกิดประบวนการวางแผนในการเล่นเกม คิดวิเคราะห์แยกแยะคํานามแต่ละชนิด รวมถึงกระบวนการทํางานกลุ่มที่จะต้องมีทั้งผู้นําและผู้ตามที่ดี ยอมรับความคิดเห็นซึ้งกันและกัน

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวพรพิมล ลามัญ
คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]