วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมวงล้อเสี่ยงทาย กินดี มีประโยชน์กับผักและผลไม้ตามธาตุเจ้าเรือน

ชื่อสื่อ : เกมวงล้อเสี่ยงทาย กินดี มีประโยชน์กับผักและผลไม้ตามธาตุเจ้าเรือน
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อให้นักเรียนได้ทราบธาตุเจ้าเรือนของตนเอง และทราบว่าต้องรับประทาน
ผัก ผลไม้ชนิดใดให้เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนของตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย
2.เพื่อให้นักเรียนตระหนักและใส่ใจในการเลือกรับประทานผัก ผลไม้ให้เหมาะสม
กับธาตุเจ้าเรือน เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองขณะเจ็บป่วย
3.เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกผัก ผลไม้มารับประทานให้ถูกต้อง เหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนของตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย รวมทั้งสามารถบอกผู้ปกครอง ญาติ และบุคคลอื่น ๆ ได้นำไปเป็นความรู้ ในการดูแลสุขภาพต่อไปได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยมีธาตุหนึ่งเป็นธาตุใหญ่ เรียกว่า ธาตุเจ้าเรือน ซึ่งติดตัวมาแต่กำเนิด เมื่อธาตุเหล่านี้สมดุลกันจะส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่หากเกิดการเสียสมดุล เช่น หย่อน กำเริบ พิการ หรือราตุทั้ง 4 (ธาตุภายในร่างกาย) ไม่สมดุลกับธาตุภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม อาหาร ฤดูกาล กาลเวลา ถิ่นที่อยู่อาศัย จะส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยได้เช่นกัน
การดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยนั้น ทางการแพทย์แผนไทยจะเน้นการปรับสมดุลที่ราตุเจ้าเรือน ซึ่งมีหลากหลายวิธีการในการปรับสมดุล หนึ่งในวิธีการนั้นคือ การรับประทานอาหาร พืชผัก และผลไม้ต่าง ๆ ที่มีรสชาติและสรรพคุณที่มีเหมาะสมในการควบคุมไม่ให้ราตุเจ้าเรือนเสียสมดุล เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแขนงหนึ่ง
ผู้จัดทำจึงนำศาสตร์การดูแลสุขภาพนี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กันมักเรียนที่รับผิดชอนสอน มาคิดค้นเป็นสื่อการสอนในรูปแบบเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้และนำไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและแนะนำแก่ผู้อื่นได้

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนต้น
สาระการเรียนรู้ : ทั่วไป
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นายอาคมณ์ พันธุ์สง่า

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 1 Average: 5]