วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เกมการศึกษา “กินอะไรดีนะ”


ชื่อสื่อ : เกมการศึกษา “กินอะไรดีนะ”
รายละเอียด :
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ปัจจุบันการรับประทานอาหารของนักเรียนวัยเด็กมีผลต่อการเจริญเติบโตของนักเรียน เมื่อประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน เด็กวัยตํ่ากว่า 15 ปีมักรับประทานอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากฝั่งตะวันตก เช่น แฮมเบอร์เกอร์ สปาเกตตี้พิชซ่า การรับประทานอาหารปรุงสุกหรืออาหารประเภทผักและผลไม้น้อยลง ทําให้เกิดการเจริญเติบโตที่เกินวัยของเด็กและได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน นิสัยการรับประทานอาหารก็น้อยลง ซึ่งนอกจากจะมีผลต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายยังมีผลต่อวัยภายในร่างกาย สมอง กล้ามเนื้อ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อสะสมเป็นระยะเวลานานจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว
เนื่องด้วยสาเหตุนี้ทําให้ผู้จัดทํามีแนวคิดให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง และรู้จักการรับประทานอาหารที่ปรุงสุก ให้สารอาหารและเหมาะสมตามวัยของตนเอง จึงได้คิดเกมการศึกษา ชื่อว่า “กินอะไรดีนะ” สอดแทรกในรายวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์ของผักและผลไม้เหล่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุกและได้รับประโยชน์ที่สามารถนําไปต่อยอด ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้

ระดับชั้น : ประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้ : วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวทรรศวรรณ ลาภเจือจันทร์

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]