วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

เลือกทานให้เป็น ไม่เน้น Junk food

https://www.youtube.com/watch?v=BhHGDUm1ke8


ชื่อสื่อ : เลือกทานให้เป็น ไม่เน้น Junk food
รายละเอียด : สอนในกิจกรรมเกมการศึกษา หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้เด็กสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้
2. เพื่อให้เด็กสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนได้

แนวคิดในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ประเภทเกมการศึกษา
การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา เป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศการที่ท้าทายและสนุกสนาน โดยเกมที่น ามาเป็นสื่อการเรียนรู้นั้นจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีการสอดแทรกเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรวมอยู่ด้วย และผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษายังกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของเกม กระตุ้นให้ผู้เรียนประสานความร่วมมือกับผู้อื่นในกรณีที่ต้องพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระตุ้นให้ผู้เรียนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แสวงหาวิธีการจบเกมหรือได้รับรางวัลจากเกมตามเป้าหมายของเกมนั้นๆ ให้ได้
การเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และเกิดความผูกพันในการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนรู้จักบริหารจัดการอารมณ์และการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การบูรณาการและสร้างกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบและการเคารพกฎกติกาหรือผลแพ้ชนะอย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกันผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญและได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่สอดแทรกอยู่ในเกม

ระดับชั้น : ปฐมวัย
สาระการเรียนรู้ : ปฐมวัย
ประเภทสื่อ : สื่อสิ่งประดิษฐ์
ผู้พัฒนาสื่อ : นางสาวกุลณัฐ ทรงอาจ

คลิกเพื่อให้คะแนนโพสต์นี้!
[Total: 0 Average: 0]