วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: ประถมศึกษาตอนต้น

เชิญชวน น้อง ๆ เข้าร่วม กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”

04 มี.ค. 2024
สพฐ. ได้ดำเนินโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ร่วมกับธนาคารออมสินมาแล้วจำนวน 3 รุ่น โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน โดยธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนทุนในการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา